ברלה מיוזיק קלאב מזמין אתכם מקרוב להכיר את תנאי החברות שלנו למועדון הפלטינה

הצטרפות למועדון פלטינה ותנאי חברות

מועדון הפלטינה הינו מועדון המקנה לחבריו הטבות מגוונות הקשורות למועדון הברלה פרטים אודות מועדון הפלטינה ועדכונים אודות ההטבות השונות הניתנות לחבריו נגישים לכל משתמש, המעוניין להצטרף למועדון, באמצעות לחיצה על הלשונית "מועדון פלטינה" שבאתר הברלה. הצטרפות למועדון פלטינה הינה טלפונית בלבד כפופה למסירת פרטים אישיים של המשתמש כנדרש ולתשלום דמי חברות שנתיים בהתאם לסוג החברות ייגבו בתשלום אחד מידי שנה ממועד ההצטרפות למועדון.

החברות אינה מתחדשת באופן אוטומטי. בתום שנת החברות מועדון הברלה יישלח תזכורת באמצעות במסרונים (הודעות SMS) לנייד של הלקוחות בהתאם למה שעדכנו, רק לאחר התשלום בגין חברות זו.

מועדון הברלה יידע ויעדכן את חברי המועדון אודות מבצעים, הנחות ונושאים נוספים הקשורים למועדון הפלטינה באמצעות שליחת מסרונים (הודעות SMS) לנייד ו/או בדואר האלקטרוני. על-כן, בהצטרפות למועדון פלטינה מאשר המזמין גם את הסכמתו לקבל הודעות כאמור ממועדון הברלה וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל. מובהר בזאת כי ההטבות המוקנות לחבר המועדון, תוענקנה באמצעות הצגת כרטיס המועדון ו/או בצירוף תעודת מזהה של חבר המועדון.
החברות וההטבות אשר ניתנות במסגרתה הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאדם אחר במידה ואינו רשום במערכת הברלה כחבר המועדון.
חברות פלטינה זוגית מיועדת לבני/בנות זוג ואינה ניתנת לממש עבור קרבה אחרת (חברים/ות, אחים/יות וכדומה)

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מועדון הברלה רשאי לשנות את היקף ההטבות ושוויין, לקבוע כי ההטבה ניתנת למימוש עד גמר המלאי, לקצוב את התקופה בה ניתן לממש את הטבה וכיו"ב, בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.

ביטול חברות במועדון הפלטינה

מזמין יוכל לבטל את חברותו במועדון עד 30 ימים מיום חיוב כרטיס האשראי בגין חברות המועדון ודמי החבר יושבו לו במלואם. מובהר בזאת כי לא יוחזרו דמי החבר ששילם חבר מועדון, אשר ביטל חברותו במועדון במועד מאוחר יותר מ-30 ימים לאחר חיוב כרטיס האשראי ו/או לאחר שקיבל הטבה כלשהי המגיעה לו מטעם חברותו במועדון.

חברות המועדון הינה שנתית מיום ההצטרפות ואינה ניתנת להקפאה במידה ועברו 30 יום מתאריך ההצטרפות.

ביטול בשל מחלת האמן/כח עליון לא יהיה באשמת ברלה והתשלום שהתשלום עבור הכרטיסים למופע יוחזר ללקוח.